Vad får ålderismen för konsekvenser i samhället?

Ålderism i samhället
Dela gärna...


Ålderism, eller diskriminering baserad på ålder, är ett allvarligt problem och medför många
negativa konsekvenser för både individer och samhället i stort. Åldersdiskrimineringen i
Sverige är utbredd och det är ingen över 65+ som kommer undan ålderismens fördomar.
Även om ålderismen är mer uppdagad nu än tidigare, saknas det fortfarande förståelse för
vilka ödesdigra konsekvenser den medför för äldres psykiska och fysiska ohälsa, samt hur dyr i drift den faktiskt är.

Sverige är ett modernt samhälle och titulerar oss själva som både jämlika och rättvisa. Om det ska kunna vara sant är det inte mindre än en plikt att vi ska lära oss om den mest utbredda typen av diskriminering i vårt avlånga land och vilka konsekvenser den skapar för de som varit med och byggt upp det.

Ålderismen i Sverige är utbredd och har de senaste decennierna ökat och idag visas inga
tecken på att den trenden är påväg att avta. Vi har i tidigare artiklar förklarat vad ålderism
innebär, hur det att vara en äldre person i Sverige och även vidrört hur ålderismen
försämrar folkhälsan, men vi har inte talat i klarspråk om vilka konsekvenser ålderismen
medför för individen. För trots att den medför stora konsekvenser för folkhälsan och
ekonomin, drabbar konsekvenserna av försämrad ekonomi och hälsa onekligen individen
hårdast.

Vi på Attityd 65+ anser att ingen föds till att vara ålderistisk – snarare är det tvärtom.
Vår första kärlek är som barn ofta våra mor- och farföräldrar och vi växer upp att älska och
respektera våra äldre som visar oss vägen i livet, men med åldern börjar vi fostras till att tro
att dem vi älskat och sett upp till som barn, inte är lika smarta eller kapabla som oss.

Likväl som vi lärt oss det kan vi också lära oss att det är fel. All förbättring och förändring i
samhället börjar med kunskap och förståelse för vad handlingar medför för konsekvenser, och
bekämpningen av ålderism skiljer sig inte. Den kunskapen och förståelsen samhället behöver
för att bekämpa ålderismen är vi på Attityd 65+ redo att tillhandahålla. För att göra dig
förstådd om vad ålderismen innebär kan du fortsätta att läsa denna artikel.

Ålderismens konsekvenser

Ålderism är idag en av de mest samhällsaccepterade typerna av diskriminering och en
majoritet av äldre människor (främst 65+), uppger att de någon gång upplevt diskriminering
på grund av sin ålder. För att kunna känna igen och mäta ålderismen i samhället brukar man
dela in den i olika typer och kategorier:

  • Institutionell ålderism, som förekommer när en institution upprätthåller ålderism genom sina handlingar och regler
  • Interpersonell ålderism, som förekommer i sociala interaktioner
  • Internaliserad ålderism, vilket är när personer internaliserar ålderistiska föreställningar, det vill säga tillämpar dem på sig själva


Man brukar även tala om vardagsålderism, som precis som det låter, är ålderism som
förekommer i vardagen – upprepad diskriminering som går obemärkt förbi.

Vardagsålderismen är inte alltid uppenbar eller lätt att upptäcka. Den är ofta subtil men
konstant, vilket gör det svårt för äldre individer att sätta fingret på att det är ålderism dem är
utsatta för. Som en äldre person i Sverige är vardagen kantad av den, och varken sjukvården,
arbetsplatsen eller hos familjen är säkra platser att befinna sig på.

Ålderism, fysisk och psykisk ohälsa

Vardagsålderismen ligger bakom en stor del av psykiska ohälsan hos äldre, och leder ofta till
internaliserad ålderism. Internaliserad ålderism innebär att den utsatta personen internaliserar
ålderistiska föreställningar och applicerar samhällets fördomar på sig själv. Detta leder mer
än ofta till kraftigt försämrad självkänsla, självisolering och bortkastad potential. Inte minst
för individen, men också för samhället i stort.

Kanske främst påverkar ålderismen äldres möjlighet till att leva ett socialt liv. Här spelar vardagsålderismen en betydande roll, då den ofta innebär små subtila, men konstanta, förändringar som gör det uppenbart för de äldre personerna att de efter ett helt liv inte längre är välkomna på de platser de deltagit i hela livet och blir på så sätt utestängda från det offentliga rummet. Det kan handla om att inte längre bli bjuden på arbetets “After Works”, att ens familj inte längre förlitar sig på ens förmåga att göra något självständigt eller att sjukvården inte längre tar en på allvar och avfärdar livsstilspåverkande hälsoproblem som något naturligt för åldern.

Många äldre uppger att de ofta avstår från socialt umgänge på platser med människor utanför
deras egna åldersgrupp, eftersom de inte känner sig varken välkomnade eller respekterade
där. Alla livets säkra punkter är plötsligt vända mot dem och det är denna konstanta utsatthet
som leder till stora konsekvenser för hälsan då det saknas möjlighet för individen att
återhämta sig.

Socialt umgänge och närhet är viktigt för den psykiska hälsan och en avsaknad av detta leder till en känsla av utanförskap. Detta påverkar den psykiska hälsan hos utsatta mycket negativt och enligt studier leder utanförskap till följd av ålderism ofta till depression och andra mentala hälsoproblem. Depression i sig kan både skapa och förvärra sjukdomstillstånd, samtidigt som det ofta leder till självisolering och social ångest, vilket leder till en ond cirkel som är svår att ta sig ur.

Enligt studier är depression vanligt bland äldre och många uppger att det är pågrund av en
känsla av utanförskap. Inte sällan är ålderismen också förknippad med sämre fysisk hälsa.
Linköpings universitet har varit med och tagit fram en studie som visar vad ålderism gör med
äldre människor och hur den påverkar bland annat deras fysiska hälsa. Studien visar att
ålderismens påverkan är allvarlig för den drabbade och att det hos de tillfrågade personerna
över 50 som uppgav att de blivit utsatta för ålderism fanns en klar överrepresentation av
hjärt- och kärlsjukdomar. Studien kopplar ihop stressen från ålderismen och oviljan att söka
hjälp för rädsla att bli diskriminerad i sjukvården som två av dem ledande faktorerna i hur
ålderism leder till en sådan stor överrepresentation i fysiska åkommor.

Den ålderistiska sjukvårdens konsekvenser

Sjukvården är en central del i äldre människors liv och dit man ska kunna vända sig för hjälp
för både fysiska och psykiska problem. Trots detta är det långt ifrån alla äldre människor som
får hjälp med sina problem och mer än ofta leder ett rop på hjälp till sjukvården till ytterligare
diskriminering då ålderismen inom sjukvårdssystemet är utbredd.

Ålderism i sjukvården bidrar ytterligare till social exkludering och psykisk ohälsa, detta visar
studien utförd av Becca Levy vid Yale University i USA. Studien kopplar samman ålderism i
sjukvården, psykisk ohälsa och social exkludering. Resonemanget som bygger på statistikens
siffror menar att den särbehandling och diskriminering äldre utsätts för i samhället, men
speciellt inom sjukvården, leder till en försämrad självkänsla, ökad stress och en allmänt ökad
psykisk ohälsa. Vidare menar studien att diskriminering ofta leder till social exkludering,
både på grund av diskrimineringen i sig, men även då de utsatta har en tendens att isolera sig
själva.

Ålderismens påverkan på samhället i stort

Ålderismens stora inverkan på individer innebär att den således får en stor inverkan även på
samhället i stort. Den har en direkt negativ inverkan på folkhälsan vilket i sin tur påverkar
ekonomin och samhällsförsöjningen negativt. Många studier visar på samband mellan en god
folkhälsa och en livskraftig ekonomi, och det finns en del studier som kopplar samman den
starka ekonomin i Japan med deras låga ålderism och stora inkludering av äldre personer på
arbetsmarknaden.

Ålderismen i Sverige tvingar äldre personer att avstå sig möjligheten att fortsätta arbeta efter pensionsålder, vilket har en negativ inverkan på ekonomin i form av utebliven potentiell arbetskraft och lägre pensioner. Även ålderismens påverkan på psykisk och fysisk ohälsa hos äldre människor påverkar samhällets ekonomi negativt i form av ökade kostnader för vård och omsorg, kostnader som till stor del skulle kunna undvikas om ålderism inte förekom.

Utöver dessa uppenbara negativa konsekvenser som ålderism medför finns det mer aspekter att ha i åtanke. Den negativa attityd som nu råder gentemot äldre och åldrande i allmänhet är raka motsatsen till vad ett modernt samhälle behöver. Teknologin och sjukvården går framåt för varje dag som går och människor förväntas bara bli äldre och äldre, och på relativt kort tid beräknas medellivslängden gå upp med flera procent. Detta samtidigt som äldre förväntas vara friskare längre och därmed kapabla att arbeta långt efter dagens pensionsålder. Det är i ett åldrande samhälle mycket motsägelsefullt att tillåta den rådande attityden gentemot äldre fortgå. Ålder och erfarenhet måste börja ses som en resurs och något att dra nytta av, snarare än en belastning och något som är dåligt. Det behövs ett paradigmskifte i hur samhället ser på åldrande, detta för framtidens skull.

Vad kan man göra för att motverka ålderism?

Så efter att ha läst denna artikel är du väl medveten om många av de konsekvenser som
ålderismen medför. Vi på attityd 65+ är säkra på att all förändring börjar med vetskap, och
den vetskapen besitter du nu. Så, vad kan du göra för att vara med och aktivt bekämpa
ålderismen?

WHO har under relativt lång tid förespråkat en bekämpning av ålderism och menar att det
finns tre sätt att bekämpa den. Dessa tre handlar om att utbilda allmänheten, att samarbeta
mellan åldersgrupper för långvarig förändring och att lagstifta mot diskriminering.

Lösningarna omfattar:

  • Utbildning för att motverka fördomar och stereotyper och öka medvetenhetenom konsekvenserna av ålderism och att ålderism ska erkännas som en diskrimineringsform
  • Insatser som skapar samarbete och empati mellan åldersgrupper
  • Lag- och policyförändringar vilka ska minska ojämlikhet ochdiskriminering


Detta kräver engagemang från regeringar och institutioner, eftersom de har de största
möjligheterna att snabbt skapa förändring förändring i samhället.

På individnivå kan man själv bidra genom att utbilda sig i ämnet och aktivt arbeta med sina
fördomar. WHO kallar detta för “Allyship”, alltså att man ska vara en allierad. Detta innebär
att man bör ägna personlig tid och energi till att vidta åtgärder mot ålderism, bland annat
genom att:

  • Bli medveten om ålderism: Reflektera över hur ålderism formar ens egna tankar, känslor och livserfarenheter.
  • Lära sig om ålderism: Lära sig hur ålderism påverkar andra genom att lyssna på utsattas erfarenheter, läsa böcker och forska.
  • Utveckla färdigheter: Lära sig om och öva på att främja sina färdigheter, som att veta när du ska stå upp för en medmänniska och när du ska ta ett steg tillbaka, så att man inte råkar utsätta den drabbade för välvillig ålderism.
  • Att vidta åtgärder: Man ska omsätta denna kunskap i praktiken. Man ska utmana ålderistiska skämt och tala ut mot åldersdiskriminering, i den mån man kan. Kom ihåg att det inte handlar om att rädda enskilda människor, utan att stötta dem i situationer där de kämpar för att bli hörda.


Eftersom vi alla åldras är ålderism en form av orättvisa som kommer att påverka oss alla och
det är därför som ålderismens utrotande ligger i allas bästa intresse.
Utbildning, förståelse,
samarbete mellan åldersgrupper och policyförändringar är nödvändiga åtgärder för att kunna
åstadkomma varaktig förändring. Det DU kan göra är att fortsätta läsa om ålderism och
utbilda dig om konsekvenser och sätt att förebygga den. Att fortsätta läsa om ålderism på
Attityd 65+ är ett stort första steg i rätt riktning.

Källförteckning:

https://www.webmd.com/healthy-aging/ageism-health-care

https://ohpsych.org/news/432688/Ageism-and-Mental-Health.htm#:~:text=In%20fact%2C%2
0exposure%20to%20negative,diagnosis%20and%20treatment%20of%20clients.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/ageism#summary

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/ageing-ageism

https://www.nytimes.com/2022/04/23/health/ageism-levy-elderly.html

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8551093/

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:445548/FULLTEXT01.pdf

https://www.harochnu.se/sveriges-nya-aldreminister/#:~:text=Samh%C3%A4lle%20%7C%2
021%20oktober%202022.,socialf%C3%B6rs%C3%A4kringsminister%20i%20den%20nya%
20regeringen.

https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-regering-och-aldreminister-presenterad?publisherId=134
8844&releaseId=3333107

https://pro.se/distrikt/distrikt-kalmar-lan/samorganisationer/samorganisation-vastervik/foreni
ngar/hjorted/lite-av-varje/pensionens-historia.html

https://www.informationsverige.se/sv/omsverige/att-aldras-i-sverige/samhallet-for-aldre/

https://pro.se/sa-tycker-vi/pensionarers-ekonomi/projekt–paverkan/alderdom-utan-fattigdom.
html?

https://sites.middlebury.edu/japn210abouniayahayamiddlebury/2018/10/26/japanese-culture-a
nd-respect/#:~:text=When%20speaking%20with%20elders%2C%20they,that%20others%20t
hat%20to%20them.

https://observatoireprevention.org/en/2021/03/09/why-do-the-japanese-have-the-highest-lifeexpectancy-
in-the-world/#:~:text=Japanese%20life%20expectancy&text=This%20low%20m
ortality%20is%20mainly,and%203.7%25%20for%20women).

https://www.govexec.com/workforce/2020/12/which-countries-have-most-ageism/170446/

https://link.springer.com/article/10.1057/palgrave.gpp.2510051

https://medium.com/perceive-more/japan-will-have-no-more-workers-by-the-year-2100-4ae1
9132e67b

https://theculturetrip.com/asia/japan/articles/how-to-spend-respect-for-the-aged-day/

https://www.ageist.com/culture/japan-age-doesnt-seem-to-matter/

https://sites.middlebury.edu/japn210abouniayahayamiddlebury/2018/10/26/japanese-culture-a
nd-respect/#:~:text=When%20speaking%20with%20elders%2C%20they,that%20others%20t
hat%20to%20them.

Dela gärna...

Lämna en kommentar